Draaiboeken

Draaiboeken

 • Draaiboek wanordelijkheden

   Bij een gestaakte wedstrijd waarbij er sprake is van (zeer) fysiek geweld, gaan we als volgt te werk:
  1. Scheidsrechter maakt een verslag en voegt dit toe aan het (digitale) wedstrijdformulier.
  2. Voorzitter en bestuurslid Tuchtzaken worden op de hoogte gebracht.
  3. Bestuurslid Tuchtzaken zal meteen contact opnemen met de KNVB.
  4. Verklaring van minimaal 2 personen die het incident hebben waargenomen, maar liefst zoveel mogelijk getuigen (spelers, staf, bestuursleden en/of toeschouwers) .
  1. De aanvoerder, trainer of leider van desbetreffend team gaat dezelfde dag nog een melding maken bij de KNVB via het meldpunt wanordelijkheden op onderstaande website:https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden
  2. Slachtoffer van het fysieke geweld maakt foto's van de verwondingen en doet aangifte op het politiebureau en voegt dit toe aan het dossier. Eventueel een bezoek brengen aan een arts.
  3. Overige informatie welke ons inziens relevant zou kunnen zijn voor een eventueel onderzoek.

  Privacy Policy

  Voetbalvereniging (VV IJMUIDEN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VV IJMUIDEN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

   

  Verwerking van persoonsgegevens van leden m.b.t. Sportlink.

  De Voetbalvereniging IJmuiden heeft een samenwerking met Sportlink. Sportlink heeft alle elementen van de verwerkersovereenkomst opgenomen in haar algemene voorwaarden. Deze voorwaarden heeft de VV IJmuiden geaccepteerd voor zij van de dienst van Sportlink gebruik kon maken. Dit geldt zowel voor de basis als de aanvullende modules. De voorwaarden en de elementen van de verwerkersovereenkomst zijn daarmee van toepassing op de relatie tussen voetbalvereniging IJmuiden (verantwoordelijke) en Sportlink (verwerker). Dat is voldoende in het kader van de AVG. Dat Sportlink door de bond gecontracteerd en betaald wordt maakt dat niet anders. Als VV IJMUIDEN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief verenigingsleden

  Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door VV IJMUIDEN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het inschrijvings formulier Nieuwsbrief;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VV IJMUIDEN de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • E-mailadres.

  Uw persoonsgegevens worden door VV IJMUIDEN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

   

  Verwerking van persoonsgegevens van Sponsors of leveranciers

  Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door VV IJMUIDEN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinde;
  • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De overeengekomen opdracht;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VV IJMUIDEN de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • (Zakelijk) Telefoonnummer;
  • (Zakelijk) E-mailadres;

  Uw persoonsgegevens worden door VV IJMUIDEN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

   

  Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers en Vrijwilligers

  Persoonsgegevens van Medewerkers en Vrijwilligers worden door VV IJMUIDEN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Uitvoering geven aan de (arbeids)(vrijwilligers)overeenkomst.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De arbeidsovereenkomst.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VV IJMUIDEN de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • BSN nummer indien van toepassing;
  • Bankgegevens.

  Uw persoonsgegevens worden door VV IJMUIDEN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

   

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  VV IJMUIDEN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens VV IJMUIDEN van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

   

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Social Media

  De VV IJmuiden heeft één platform op internet www.vvijmuiden.nl en twee platformen op socialmedia, te weten; twitter en facebook https://www.facebook.com/VV-IJmuiden-253368434733730/ Dit zijn de enige officiële bronnen die de VV IJmuiden gebruikt op social media.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem contact op. Contactgegevens Voetbalvereniging VV IJMUIDEN https://www.vvijmuiden.nl/contact/

   
 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!